El color de las estrellas
El color de les estrelles

 Classificació espectral de les estrelles

L'esquema més estès per descriure el color o que és el mateix, la temperatura superficial de les estrelles és el de les classes espectrals. Es designen per lletres majúscules i representen una successió de temperatures per mitjà de les lletres O, B, A, F, G, K, M, per ordre decreixent de temperatures. Els estudiants americans per recordar la successió memoritzen la frase: "Oh, Be Fine Girl, Kiss Em", que vol dir: "Oh, es bona noia, dóna'm un petó».

La classe O correspon a les estrelles blaves, les de major temperatura superficial, de l'ordre de 30000 K; la classe M, les estrelles vermelles, amb temperatures típiques de 3200 k. El desordre alfabètic es deu al fet que la classificació definitiva ha experimentat modificacions respecte a la classificació inicial, de manera que es van suprimir algunes classes i altres han invertit la seva posició.

Així, doncs, la temperatura superficial d'una estrella es posa de manifest analitzant el seu espectre de llum.

Resumint: les estrelles són cossos molt calents que, a més d'observar les diferències de brillantor, veiem que són de diferents colors. El color d'una estrella depèn de la seva temperatura superficial: les més calentes són blaves i les vermelles molt més fredes. El nostre Sol és una estrella groga amb una temperatura superficial aproximada d'uns 5700 K.

Clasificación espectral de las estrellas

El esquema más extendido para describir el color o que es lo mismo, la temperatura superficial de las estrellas es el de las clases espectrales. Se designan por letras mayúsculas y representan una sucesión de temperaturas por medio de las letras O, B, A, F, G, K, M, por orden decreciente de temperaturas. Los estudiantes americanos para recordar la sucesión memorizan la frase: "Oh, Be Fine Girl, Kiss Me", que quiere decir: "Oh, se buena chica, dame un beso".

La clase O corresponde a las estrellas azules, las de mayor temperatura superficial, del orden de 30000 K; la clase M, las estrella rojas, con temperaturas típicas de 3200 k. El desorden alfabético se debe al hecho de que la clasificación definitiva ha experimentado modificaciones respecte a la clasificación inicial, de manera que se suprimieron algunas clases y otras han invertido su posición.

Así, pues, la temperatura superficial de una estrella se pone de manifiesto analizando su espectro de luz.


Resumiendo: las estrellas son cuerpos muy calientes que, además de observar las diferencias de brillo, vemos que son de diferentes colores. El color de una estrella depende de su temperatura superficial: las más calientes son azules y las rojas mucho más frías. Nuestro Sol es una estrella amarilla con una temperatura superficial aproximada de unos 5700 K.