Breu passeig pel Sol en hidrogen alpha. Observeu les regions actives, amb les taques i filaments. Al llimb esquerra hi ha protuberàncies que veiem com a filament sobre el disc.

Short walk in the sun hydrogen alpha . Note active regions with spots and filaments . On the left there is limbo prominences we see as filaments on the disk.