Recorregut pel Sol avui 28 de maig del 2015 

El Sol avui 28 de maig. Observeu els enormes filaments, que seran protuberàncies quan arribin a la vora del sol...

ixeu-vos que quan el filament de dalt a la dreta - la part que ja arribat a la vora del sol hi veiem una protuberància; al cap i a la fi és el mateix, el filament és el perfil. Qüestió de perspectiva.

The Sun today 28 May. Note the huge filaments, which are prominences when they reach the edge of the sun ...

Note that when the filament above the right - the already reached the edge of the sun we see a prominence; in the end is the same, the filament is the profile. Matter of perspective.